วิจัยพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ ประโยชน์ที่ได้รับ และผลกระทบจากการใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ในยุคปัจจุบันอินเทอร์เน็ต นับว่ามีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของประชาชนมากขึ้น จนกลายเป็นการสื่อสารสมัยใหม่ที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันโดยมีส่วนช่วยทั้งในเรื่องการศึกษา การทำงาน การติดต่อสื่อสาร ความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ ทำให้อินเทอร์เน็ตมีความเติบโตและมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกวัน มีการพัฒนาช่องทางใหม่ ๆ บนอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมากมาย ดังเช่นเว็บไซต์ในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Networking) ในปัจจุบันมีผู้ใช้กันทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เฟสบุ๊ค (Facebook) เป้นกหนึ่งในเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ที่มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผู้ใช้งานไม่ต่ำกว่า 400 ล้านคนต่อเดือน และกลายเป็นเว็บไซต์ Social Networking ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สำหรับในประเทศไทย มีผลสำรวจพบว่า ในปี พ.ศ. 2551 มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึง 16.1 ล้านคน และนิยมการใช้เว็บไซต์ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ด้วยเพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือสื่อสารที่สร้างแค่ความบันเทิงให้กับบุคคลทั่วไป แต่กลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ มีอัตราจำนวนผู้ใช้งานเติบโตอย่างรวดเร็ว จากการสำรวจของเฟสบุ๊ค (Facebook) พบว่ามีจำนวนสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 18-25 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ขณะที่กลุ่มที่ใช้งานเป็นอันดับ 2 คือ กลุ่มอายุ 26-34 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิ ทั้งนี้ ในกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นวัยรุ่นมีการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่นมาก เทคโนโลยีทางการสื่อสารอย่างเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบเฟสบุ๊ค (Facebook) นั้นมีข้อดีคือ การความสัมพันธ์ทางการสื่อสารในรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะแต่การสนทนาซึ่งกันและกันเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ลดช่องว่างทางระยะทางและเวลา เพราะทำให้เราได้พบเพื่อนใหม่รวมถึงพบเพื่อเก่า ๆ ที่ไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้การสื่อสารง่ายและรวดเร็วมากขึ้น โดยไม่ใช่แค่การรู้จักกันในกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น และยังทำให้เกิดการสื่อสารถึงกันคลอบคลุมทั่วโลก ซึ่งหากมองในแง่ของความเป็นสื่อสมัยใหม่นั้น เฟสบุ๊ค (Facebook) เปรียบเสมือนการย่อโลกให้เล็กลง การสื่อสารมีความทันสมัย รวดเร็วและมีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีมากขึ้น และเป็นข้อถกเถียงทางสังคมถึงผลกระทบในปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาเรื่องสิทธิส่วนบุคคล การละเมิด การทะเลาะวิวาท การใช้คำพูดและการนำรูปที่ไม่เหมาะสมลงในเว็บไซต์ รวมถึงการใส่ข้อมูลในเชิงไม่สร้างสรรค์ ปัญหาเรื่องศาสนา เรื่องเพศ หรือแม้กระทั่งการหลอกลวงต่าง ๆ เป็นต้น

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครว่าเป็นอย่างไร รวมถึงศึกษาการใช้ประโยชน์และผลกระทบที่นักศึกษาได้รับจากการใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้มาทำความเข้าใจพฤติกรรมการสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน รวมถึงสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงวางแผนส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนที่สำคัญของประเทศชาติ ให้เป็นผู้ที่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย มั่นคงรวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทัน เพื่อพัฒนาตนเองให้กลายเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

Posted in หาข้อมูลการวิจัย | Comments Off

วัฎจักรการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัยโดยใช้การสื่อสาร

นับตั้งแต่มีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามา ดูเหมือนว่าวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกจะถูกโยงให้ข้องเกี่ยวกับมันอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะนอกจากมันจะเป็นศูนย์รวมของข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีขอบเขตจำกัดแล้ว อินเทอร์เน็ตยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนที่มีประสิทธิภาพไม่น้อย จึงไม่แปลกที่ทุกวันนี้ อินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว

แบบจําลองการวิจัยทางอินเทอร์เน็ต (An Internet Research Model) พัฒนามาจากโครงการใช้สื่อการเรียนทางอินเทอร์เน็ตที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะการวิจัยโดยใช้การสื่อสาร แม้อินเทอร์เน็ตจะเป็นแหล่ง ข้อมูลขนาดใหญ่ก็ตาม ท่ามกลางกระแสของข่าวสารข้อมูลที่มีอยู่อย่างท่วมท้นนี้ยังไม่สามารถค้นพบถึงแหล่ง ที่บรรจุข้อมูลซึ่งทันสมัย และตรงกับความต้องการเพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง (Barron and Ivers.1996:53) อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีหนังสืออยู่จํานวนมาก ทําอย่างไรให้นักเรียนสามารถเข้าถึง ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการอย่างรวดเร็ว

วัฎจักรการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย (Internet research cycle) นี้ปรับปรุงมาจากวัฏจักรการแก้ ปัญหาด้านข้อมูลของ ไอเซนเบิร์ก และ เบอร์โกวิทส์ (Eisenberg and Berkowitz.1990) โดยการปรับให้เหมาะสมกับการใช้อินเทอร์เน็ต (Barron and Ivers.2000 อ?างถึง McKenzie.1995) แบ่งเป็น 6 ขั้นตอนคือ
ขั้นที่ 1 การกําหนดปัญหา ก่อนที่นักเรียนจะใช้อินเทอร์เน็ต ต้องกําหนดปัญหาที่ต้องการศึกษา วิจัยและร่วมกันอภิปรายถึงประเด็นที่สนใจร่วมกัน
ขั้นที่ 2 การวางแผน จากการกําหนดปัญหาในขั้นที่ 1 นํามาพัฒนาเป็นแนวทางเพื่อให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างคุ้มค่า ประหยัดเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต
ขั้นที่ 3 การรวบรวม ขณะที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตตามความต้องการ จําเป็นต้องฝึก ทักษะในการเลือกเนื้อหาและรับข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
นักเรียนจะฝึกให้ประเมินประเด็นเนื้อหาอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ไม่ต้องการ
ขั้นที่ 4 การเลือกสรร หลังจากที่นักเรียนออกจากอินเทอร์เน็ต จะเริ่มวิเคราะห์ถึงข้อมูลที่ได้รับมา ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่ได้เลือกสรรมาแล้ว จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ใช้เวลาเพื่อจัดข้อมูลเข้าเป็น หมวดหมู่ หรือคัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป
ขั้นที่ 5 การสังเคราะห์ นักเรียนจะรวบรวมข้อมูลที่ตรงกับประเด็นในการศึกษาวิจัยตามปัญหาที่ กําหนดไว้และเขียนสรุป
ขั้นที่ 6 การประเมิน ในที่สุด นักเรียนพยายามตัดสินใจว่าข้อมูลต่างๆ ที่หามาได้มีความสอดคล้อง กับปัญหาที่ตั้งไว้ในขั้นที่ 1 หรือไม่ ซึ่งอาจจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ หากผลที่ได้ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน วัฎจักรของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัยนี้เป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ประกอบการเรียนได้ ซึ่งแตก ต่างจากการเรียนจากสื่อผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตเฉพาะรายวิชา รูปแบบดังกล่าวสามารถใช้ ได้ ใน ต่างประเทศหรือในประเทศที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษซึ่งมีแหล่งข้อมูลให้เลือกสรรมากมาย จะสามารถนํามา ใช้ในประเทศไทยได้ถ้ามีสื่อและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษามากพอและครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ

Posted in หาข้อมูลการวิจัย | Tagged | Comments Off

วิจัยพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน

ความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ตและพัฒนาการของเวิลด์ไวด์เว็บในรอบทศวรรษที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการต่าง ๆ อย่างมากมาย บริษัทและหน่วยงานจำนวนมากสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลระหว่างสำนักงานย่อยต่าง ๆ ทั่วประเทศหรือทั่วโลกได้อย่างสะดวก และสามารถจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อส่งรายงานให้ผู้บริหารที่อยู่ตามสำนักงานย่อยได้อย่างรวดเร็วด้วย บางบริษัทใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการขายสินค้าและบริการทั่วโลก อาจารย์ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการส่งโจทย์การบ้านให้นักเรียนนักศึกษา และใช้สำหรับนำเสนอวิธีการสอนแบบใหม่ที่เรียกว่า อีเลิรนนิง (e-learning) ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่สร้างห้องเรียนเสมือนจริงไว้ในระบบอินเทอร์เน็ต และให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาบทเรียนที่จัดทำไว้จากที่ไหนก็ได้บนโลก และ เรียนเมื่อใดก็ได้ โดยผู้เรียนยังสามารถติดต่อสื่อสารกับอาจารย์และเพื่อนร่วมเรียนได้เช่นเดียวกับการเรียนในห้องเรียนจริง

เนื่องจากในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำเนินชีวิตช่วยในการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Social network ซึ่งทำให้สะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกันข้ามประเทศ และในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตยังช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งการให้ความบันเทิง ในรูปแบบต่างๆการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จำนวนมากทำให้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างมากมาย กิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการศึกษา ถูกเชื่อมโยงให้เข้าถึงกันและกันอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งสารสนเทศที่สำคัญ มีเรื่องราวต่างๆ มากมายทั้งความรู้ ความบันเทิงหลายรูปแบบเพื่อสนองความต้องการ ความสนใจสำหรับบุคคลทุกวงการและทุกสาขาอาชีพ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทำให้คนทั่วโลก ต่างเพศ ต่างวัย ต่างเชื้อชาติ ศาสนา สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ดังนั้นการใช้งานอินเตอร์เน็ตจึงมีผลอย่างมากต่อการศึกษาของไทย โดยเฉพาะการใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักเรียนภายในสถานศึกษา โดยส่วนใหญ่แล้วการใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจะเป็นไปในแนวทางอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จึงทำให้ผู้วิจัยอยากจะทราบถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักเรียนในด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัย และพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการศึกษาของนักเรียน

ประโยชน์ของการใช้อินเตอร์เน็ต
1. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้ระบบการเรียนการสอนในห้องเรียนเดิม เปลี่ยนไปเป็นการเปิดโลกของนักเรียนให้รับรู้ข่าวสาร สังคม วัฒนธรรมทั่วโลก
2. ทำให้ผู้เรียนจัดหาข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมากมาย หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบข้อความ ภาพ เสียง
3. ทำให้ผู้เรียนฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลาและมีอิสระ
4. สนับสนุนการสื่อสารและการร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้ปกครอง ครู
5. ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

Posted in หาข้อมูลการวิจัย | Comments Off

อินเตอร์เน็ตจะมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของทุกคนจะมีอิทธิพลอย่างมากในโลกยุคต่อไป

17

ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตยังถือว่าเป็นช่องทางกระจายสินค้าหรือตลาดได้อีกแบบหนึ่ง โดยการซื่อขายผ่านเว็บเพจและจ่ายเงินโดยอาศัยบัตรเครดิต การซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตมีการเจริญเติบโตรวดเร็วเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการโชว์สินค้าต่ำกว่าวิธีอื่นๆ แต่ก็อาจมีข้อเสียคือผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบสินค้าจริงได้ถึงแม้ว่าทางการค้าจะไม่เจริญเติบโตอย่างที่คาดไว้ อินเตอร์เน็ตมีผลต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักเรียนสามารถเรียนรู้และติดต่อกับครูในระยะไกลได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เปิดหลักสูตรปริญญาโทและเอกโดยการเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต

ทางการแพทย์และสาขาอาชีพอื่นๆ ก็ได้รับประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตมากเช่นกัน เนื่องจากอินเตอร์เน็ตได้ช่วยลดความห่างไกลกัน ผู้คนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ง่ายขึ้นเหมือนกับอยู่แห่งเดียวกันอินเตอร์เน็ตจะมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของทุกคน จะมีอิทธิพลอย่างมากในโลกยุคต่อไปเนื่องจากอินเตอร์เน็ตจัดเป็นสื่อชนิดหนึ่งมันจึงมีอิทธิพลเหมือนกับวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ดังที่จะได้เห็นจากบริษัทและหน่วยงานองค์กรแทบทั้งหมดจะมีโฮมเพจเป็นของตนเองเพื่อประชาสัมพันธ์ช้อมูลอย่างละเอียดในอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตจะมีผลกระทบกับคนในทุกสาขาอาชีพและเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งช่วยให้เกิดการไหลของกระแสวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วในโลกสมัยใหม่ จึงทำให้ผู้มีการศึกษาทุกคนจึงจำเป็นต้องศึกษาอินเตอร์เน็ตเพื่อให้สามารถก้าวทันโลกได้สิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าอินเตอร์เน็ตได้ก้าวเข้ามาในชีวิตของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนคือ ในขณะนี้อินเตอร์เน็ตได้ถูกผนวกรวมเข้ากับระบบปฎิบัติการที่ยอดนิยมที่สุดแล้ว ทำให้วินโดวส์ 98 สามารถจะใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมโดยสมบูรณ์ และวินโดวส์รุ่นต่อๆไปจะมีเบราเซอร์เป็นส่วนหนึ่งของตัวโปรแกรมด้วยเหมือนกัน การทำเช่นนี้ทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วโลกมีโปรแกรมสำหรับใช้อินเตอร์เน็ตและสามารถเข้าสู่อินเตอร์เน็ตได้โดยง่ายดาย

Posted in หาข้อมูลการวิจัย | Comments Off

สารสนเทศสำหรับงานวิจัย

การทำวิจัยนั้นจำเป็นจะต้องใช้ สารสนเทศอย่างแน่นอน หากไม่มีสารสนเทศใดๆ มาประกอบเลย การทำวิจัยของเรา ก็อาจจะผิดตั้งแต่ต้น เพราะเป็นที่รู้กันอยู่ว่า การทำวิจัยนั้น เปรียบเสมือนกับนักวิจัย จะต้องยืนบนบ่า ของนักวิจัยรุ่นก่อนๆ คือจะต้องสร้างความรู้ขึ้นใหม่ จากความรู้หรือสารสนเทศ ที่นักวิจัยรุ่นก่อนสร้างเอาไว้แล้ว หากไม่มีความรู้ หรือสารสนเทศเดิมให้ใช้ ผลงานวิจัยที่ได้รับ ก็อาจจะไม่น่าเชื่อถือ หรือ นำไปใช้อ้างอิงไม่ได้

สารสนเทศที่นักวิจัยต้องใช้นั้น มีอยู่หลายเรื่องด้วยกัน ได้ดังนี้

1. สารสนเทศสำหรับสร้างแนว หรือกรอบความคิด นักวิจัยอาชีพนั้นปกติจะทราบดีอยู่แล้วว่า แนวทางหรือกรอบความคิด สำหรับงานวิจัยเรื่องใหม่จะเป็นอะไร และส่วนมากนักวิจัยเหล่านี้ ก็มักจะทำงานวิจัย สืบต่อจากงานวิจัยเดิม ที่เคยทำมาแล้ว เพียงแต่ศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ในรายละเอียด หรือ ขยายผลไปสู่งานที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นนักวิจัยเหล่านี้ อาจจะไม่ต้องการสารสนเทศ ด้านนี้มากนัก เพราะทุกอย่างอยู่ในสมองมากแล้ว แต่ถ้าเป็นนักวิจัยมือใหม่ หรือ เป็นนักศึกษาปริญญาโทและเอก ที่อาจารย์ที่ปรึกษา มอบหัวข้อเรื่องงานวิจัยให้ทำแล้ว การสร้างแนวหรือกรอบความคิด ที่เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆ เป็นเรื่องที่สำคัญ และจำเป็นมาก นักวิจัยมือใหม่เหล่านี้ จะต้องสืบค้นหา บทความวิจัย หรือ บทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง กับงานวิจัยที่กำลังจะทำ ให้ได้มากที่สุด แล้วนำมากลั่นกรอง ให้เป็นแนวความคิดให้ได้ สารสนเทศที่สืบค้นมาได้นี้ สุดท้ายจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ การศึกษาวรรณกรรม ซึ่งต้องเป็นหัวข้อตอนหนึ่ง หรือบทหนึ่ง ในรายงานผลการวิจัย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากผมต้องการทำวิจัย เรื่องผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อผู้บริหารคณะวิชา หรือคณบดีในมหาวิทยาลัย ผมอาจจะต้องสืบค้นหา สารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษา ผลกระทบของไอทีในด้านต่างๆ หรือต่อบุคคลต่างๆ เพื่อจะนำมาใช้ เป็นกรอบสำหรับการศึกษาว่า ผมควรจะตั้งประเด็น เรื่องเกี่ยวกับผลกระทบอย่างไร ควรศึกษาอย่างไร จะวัดผลกระทบอย่างไร ผลกระทบต่อบุคคลอื่นๆ น่าสนใจในด้านใดบ้าง ฯลฯ

2. สารสนเทศเกี่ยวกับเนื้อหาที่กำลังวิจัย สารสนเทศเรื่องนี้มีลักษณะคล้ายกับที่กล่าว ไปแล้วข้างต้น แต่อาจจะไม่ใช่ สารสนเทศเชิงประวัติ แต่เป็นสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่อง กับเนื้อหาที่ได้กำหนดเป็นแนวความคิด หรือกรอบความคิดเอาไว้แล้ว ยกตัวอย่างสืบต่อจาก ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็คือ ผมต้องการสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของมหาวิทยาลัย ของคณบดี สารสนเทศเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในไทย สารสนเทศเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านต่างๆ ของไทย ฯลฯ นอกจากนี้ ผมยังอาจจะต้องการได้รับข้อมูล ในรายละเอียดมากขึ้น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และที่อยู่ของคณบดี สารสนเทศและรายละเอียดเหล่านี้ จะทำให้ผมสามารถตั้งประเด็น การศึกษาวิจัยได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

3. สารสนเทศที่ได้จากข้อมูลการทดลอง สำรวจ สังเกต สัมภาษณ์ ฯลฯ การวิจัยแต่ละอย่าง ก็มีวิธีการได้ข้อมูล มาต่างๆกัน การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนมากมักจะเป็นการทดลอง ในห้องปฎิบัติการ ถ้าหากมีการใช้เครื่องมือ สำหรับวัดหรือนับ ก็จะได้ข้อมูลออกมาจากเครื่องมือนั้น ในอดีต เราต้องใช้วิธี บันทึกข้อมูลบนกระดาษ ก่อนที่จะนำข้อมูลนั้น ไปคำนวณตามสูตรที่ต้องการ แต่ปัจจุบันเราสามารถใช้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล รับตัวเลขข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ทันที ในกรณีของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ข้อมูลส่วนมากเป็นข้อมูลสำรวจ หรือข้อมูลเชิงพรรณา ซึ่งก็มักจะถูกถ่ายทอดเป็นรหัส สำหรับนำไปแจงนับหรือคำนวณอีกต่อหนึ่ง ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การคำนวณ หรือประมวลผลตามที่กล่าวมานี้ จะทำให้เกิดเป็นสารสนเทศให้นักวิจัย นำไปคิดพิจารณาหาข้อสรุปว่า ผลการวิจัยนั้น เป็นไปตามสมมุติฐานหรือไม่

4. สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งเผยแพร่งานวิจัย การทำงานวิจัยของนักวิจัย ตามหน่วยงานต่างๆ นั้น มีความแตกต่างกันมาก งานวิจัยของบริษัทเอกชนนั้น ส่วนมากต้องการที่จะ นำไปสู่การผลิตสินค้า หรือ จัดเป็นบริการออกสู่ตลาด ดังนั้น จึงไม่หวังผลที่จะตีพิมพ์ เป็นบทความวิจัยเสนอให้ผู้อ่าน ได้รับทราบในวงกว้าง จะมียกเว้นก็แต่ในงานวิจัย ที่มีลักษณะเป็นงาน เน้นหนักทางด้านทฤษฎีมากๆ แต่ถ้าหากเป็นงานวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษาแล้ว สถาบันก็มักจะผลักดัน ให้อาจารย์เขียนเป็นบทความ ออกเผยแพร่ ในวารสารวิชาการ หรือ เผยแพร่ด้วยการนำไปบรรยาย ในการประชุมวิชาการต่างๆ หากบทความที่เขียนขึ้น ได้รับการยอมรับ เพื่อตีพิมพ์หรือเพื่อนำเสนอแล้ว อาจารย์ผู้เขียน ก็สามารถนับบทความนั้น เป็นผลงานสำหรับใช้ ในการเสนอขอเลื่อน ตำแหน่งทางวิชาการได้ แนวคิดนี้ยังใช้สืบมา จนปัจจุบันนี้ จนมีคำกล่าวว่า การตีพิมพ์ผลงานของอาจารย์นั้น เป็นเรื่องจำเป็น มิฉะนั้นก็หมดอนาคต (Publish or Perish) ด้วยเหตุนี้ อาจารย์นักวิจัย จึงต้องมีสารสนเทศ เกี่ยวกับแหล่งสำหรับตีพิมพ์บทความ หรือ สารสนเทศเกี่ยวกับ การประชุมวิชาการ ที่จะจัดให้มีขึ้นในอนาคต เพื่อที่อาจารย์จะได้จัดทำบทความนั้น ส่งไปให้พิจารณา

5. สารสนเทศเกี่ยวกับผลการวิจัย นักวิจัยที่ทำงานอย่างเป็นระบบ และมีผลงานที่มีคุณภาพสูงนั้น จะไม่ทำงานวิจัย เสร็จแล้วก็ทิ้งขว้าง แต่จะติดตามต่อไปว่า งานของตนนั้น มีผู้ใดวิพากษ์วิจารณ์บ้าง การวิจารณ์นั้นถูกต้องหรือไม่ มีอะไรควรแก้ไขปรับปรุงบ้าง หรืออาจจะต้องติดตามต่อไปว่า มีผู้ใดนำงานวิจัยของตนไปอ้างอิง และทำวิจัยต่อเนื่องออกไปอีกบ้าง การหาสารสนเทศเช่นนี้ มีความจำเป็นมาก เพราะงานที่ได้รับการอ้างอิง ในบทความอื่นๆ มาก ย่อมแสดงว่า เป็นงานที่มีเนื้อหาสาระดี เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และอาจจะเป็นงานที่สร้าง พื้นฐานวิชาการสายใหม่ได้ด้วย

Posted in หาข้อมูลการวิจัย | Tagged | Comments Off